محورهای مسابقه

محورهای اصلی مسابقه:

  1. اکتشاف
  2. استخراج
  3. فرآوری مواد معدنی
  4. کلیه علوم وابسته به مواد معدنی

محورهای فرعی:

  1. کاربرد نانو بیوفناوری در معادن
  2. ایمنی در معادن
  3. مدل سازی در معدن