شماره حساب ثبت نام
1398/11/19

شرکت کنندگان گرامی

هزینه ثبت نام را به شماره حساب زیر واریز و تصویر واریزی را ضمن ارسال از طریق پورتال ثبت نامی خود به آدرس پست الکترونیک ارسال فرمائید.

شماره حساب : 0106002081002

شناسه واریز: 147735

پست الکترونیک : bpjkerman@yahoo.com